Would you like to transform your sleep in 30 days?
Yes, I want to sleep!

Privacybeleid

Van toepassing vanaf 9 maart, 2020

Sleepability (“ons”, “wij” of “onze”) beheert de http://www.sleepability.be website en biedt producten en diensten aan  (hierna genoemd “Diensten “).

Deze pagina bevat informatie over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens wanneer u onze Diensten  gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot die gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Diensten te leveren en te verbeteren. Wanneer u de Diensten gebruikt, gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid heeft de terminologie die wordt gebruikt in dit Privacybeleid dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden, beschikbaar op http://www.sleepability.be.

1. Definities

Dienst(en)

Onder diensten verstaan de https://www.sleepability.be website beheerd door Sleepability en de producten en diensten aangeboden door Sleepability, inclusief, maar niet beperkt tot, slaaponderzoeken, workshops, webinars, conferenties, online cursussen, downloadbare inhoud, andere inhoud, begeleide slaapmeditaties, feedbackformulieren en slaapcoaching. Hierna afzonderlijk de “Dienst” en gezamenlijk de “Diensten” genoemd. 

Persoonlijke Gegevens

Persoonlijke Gegevens zijn gegevens over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens (of van die en andere informatie die we in ons bezit hebben of waarschijnlijk in ons bezit zullen krijgen).

Gebruiksgegevens

Onder Gebruiksgegevens verstaan wij automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van de Diensten of van de infrastructuur van de Diensten zelf (bijvoorbeeld, de duur van het bezoek aan een pagina van de website). 

Cookies

Cookies zijn informatiebestandjes die worden opgeslagen op uw apparaat(computer of mobiele apparaat).

Gegevensbeheerder

Onder Gegevensbeheerder verstaan wij de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen, gezamenlijk of gemeenschappelijk met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de wijze waarop persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt.

In het kader van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensbeheerder van uw Persoonsgegevens.

Gegevensverwerkers (of Dienstverleners)

Onder Gegevensverwerkers (of Dienstverleners) verstaan wij elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt in naam van de Gegevensverwerker.

Wij kunnen de diensten gebruiken van verschillende Dienstverleners om uw gegevens efficiënter te kunnen verwerken.

Betrokkene (of Gebruiker)

De Betrokkene is elke levende persoon die gebruik maakt van onze Diensten en die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

2. Gegevensverzameling en gebruik

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens voor uiteenlopende doeleinden om onze Diensten aan u te kunnen leveren en om ze te verbeteren.

Soorten gegevens die worden verzameld :

Persoonsgegevens 

Wanneer u onze Diensten gebruikt, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact op te nemen met u of om u te identificeren (“Persoonsgegevens”). Deze persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, provincie, postcode, stad
 • Cookies en Gebruiksgegevens

Persoonlijke Gegevens kunnen ook alle informatie omvatten die u ons geeft over uw persoonlijke omstandigheden, familie, gezondheid, slaapsituatie, … via het gebruik van één van onze Diensten.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact op te nemen met u via nieuwsbrieven, marketing of promotiemateriaal en andere informatie die mogelijk interessant is voor u. U kunt aangeven dat u slechts bepaalde, of helemaal geen communicatie wenst te ontvangen door te klikken op de afmeldlink of door de instructies te volgen die wij u in een e-mailbericht verzenden.

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook gegevens verzamelen over de wijze waarop de Gebruiker toegang krijgt tot de Diensten en hoe deze worden gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals, zonder daartoe beperkt te zijn, het Internet Protocol adres (IP-adres) van uw computer, het type browser, de versie van de browser, de pagina’s die u hebt bezocht op onze website, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u hebt doorgebracht op die pagina’s, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Tracking & cookiegegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke volgtechnologieën om de activiteit op onze Diensten te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke ID kunnen bevatten. Cookies worden van een website verzonden naar uw browser en opgeslagen op uw apparaat. Er worden ook andere volgtechnologieën gebruikt zoals beacons, tags en scripts om gegevens te verzamelen en te volgen en om onze Diensten te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Maar als u geen cookies aanvaardt, kunt u mogelijk niet alle functies van onze Diensten gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 • Wij gebruiken Sessiecookies om onze Diensten te beheren.
 • Wij gebruiken Voorkeurcookies om uw voorkeuren en uiteenlopende instellingen bij te houden.
 • Wij gebruiken Veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.

3. Gebruik van gegevens

Sleepability gebruikt de verzamelde gegevens voor uiteenlopende doeleinden:

 • Om onze Diensten te leveren en te onderhouden
 • Om u wijzigingen in onze Diensten te melden
 • Om u de mogelijkheid te bieden om, indien gewenst, deel te nemen aan de interactieve functies van onze Diensten
 • Om onze klanten steun te verlenen
 • Om analyse- of waardevolle gegevens te verzamelen die we kunnen toepassen om onze Diensten te verbeteren
 • Om toezicht te houden op het gebruik van onze Diensten
 • Om technische problemen te detecteren, te voorkomen en te behandelen
 • Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te bieden over onze goederen, diensten en evenementen die gelijkaardig zijn aan wat u in het verleden al gekocht hebt of waar u informatie over hebt gevraagd, tenzij u hebt aangegeven dat u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen.
 • Voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden
 • Om feedback te geven in een anoniem of gebundeld formaat aan onze Bedrijfsgebruikers. Uw Persoonlijke Gegevens worden met zorg behandeld en, als u onze Diensten via uw werkgever gebruikt, zullen we nooit Persoonsgegevens op een persoonlijk identificeerbare manier met uw werkgever delen (behalve uw voornaam, achternaam en het e-mailadres waarmee u zich hebt aangemeld voor een Dienst die door uw werkgever is betaald).

4. Juridische basis voor de verwerking van Persoonsgegevens onder de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) hangt de juridische basis van Sleepability voor de verzameling en het gebruik van de persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid af van de Persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij ze verzamelen.

Sleepability kan uw Persoonsgegevens gebruiken omdat:

 • Wij een contract moeten afsluiten met u
 • U ons de toestemming hebt gegeven
 • De verwerking in ons legitiem belang is en niet wordt opgeheven door uw rechten
 • Om betalingen te kunnen verwerken
 • In naleving van de wet

5. Bewaren van gegevens

Sleepability bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang dit nodig is voor de doeleinden vermeld in dit Privacybeleid. Wij bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens in de mate dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijv. als we uw gegevens moeten bewaren in naleving van de geldende wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en beleid toe te passen.

Sleepability bewaart uw Gebruiksgegevens ook voor interne analytische doeleinden. Gebruiksgegevens worden gewoonlijk voor een kortere periode bewaard, tenzij deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of de werking van onze Diensten te verbeteren, of indien wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens gedurende een langere periode te bewaren.

6. Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar — en bewaard op — computers die zich buiten het rechtsgebied van uw provincie, land of een andere overheidsinstantie bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van de wetgeving in uw rechtsgebied (namelijk in de Europese Economische Ruimte, Canada of de Verenigde Staten – zie hier een beslissing van de Europese Unie met betrekking tot Canada).

Let erop dat, als u zich buiten België bevindt en u ons gegevens verstrekt, wij deze gegevens, inclusief Persoonsgegevens, overdragen naar België en ze daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke gegevens geven aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

Sleepability zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en dat uw Persoonsgegevens nooit worden overgedragen aan een organisatie of een land als er geen gepaste controles zijn ingesteld, inclusief de veiligheid van uw gegevens en andere persoonsgegevens.

7. Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie 

Als Sleepability betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u op de hoogte brengen vóór uw Persoonsgegevens worden overgedragen en het voorwerp worden van een ander Privacybeleid.

Openbaarmaking voor wetshandhavingsdoeleinden 

In bepaalde omstandigheden kan Sleepability verplicht worden uw Persoonsgegevens openbaar te maken indien dit wettelijk wordt verplicht of op verzoek van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of overheidsorgaan).

Wettelijke vereisten 

Sleepability kan uw Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten en eigendom van Sleepability te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke misstanden te voorkomen of te onderzoeken in verband met de Diensten
 • Om de persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Diensten of het publiek te beschermen
 • Als bescherming tegen juridische aansprakelijkheid

8. Veiligheid van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van verzending via het internet of elektronische methode van opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen toe te passen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid niet waarborgen.

“Do Not Track” signalen onder de California Online Protection Act (CalOPPA)

Wij bieden geen ondersteuning van “Do Not Track” (“DNT”). “Do Not Track” is een voorkeur die u kunt instellen in uw internetbrowser om aan websites mee te delen dat u niet wenst te worden gevolgd.

U kunt “Do Not Track” in- of uitschakelen door naar de Voorkeuren of Instellingen pagina te gaan van uw internetbrowser.

Uw rechten inzake gegevensbescherming onder de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) 

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) hebt u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Sleepability streeft er naar redelijke maatregelen te nemen om u de mogelijkheid te bieden het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij van u bezitten en als u wenst te worden verwijderd uit onze systemen kunt u contact opnemen met ons.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • Het recht van toegang, bijwerking of verwijdering van de informatie die wij van u bezitten. U kunt daarvoor contact met ons opnemen.
 • Het recht op correctie. U hebt het recht uw informatie te laten corrigeren als die informatie onnauwkeurig of onvolledig is.
 • Het recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking. U hebt het recht te vragen dat wij de verwerking van uw Persoonsgegevens beperken.
 • Het recht op gegevensportabiliteit. U hebt het recht een kopie te ontvangen van de informatie die wij van u bezitten in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht uw toestemming in te trekken. U hebt ook het recht uw toestemming op elk moment in te trekken waar Sleepability uw Persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming.

Denk eraan dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voor wij ingaan op dergelijke aanvragen.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale Autoriteit Persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte (EER).

9. Dienstverleners

Wij kunnen externe bedrijven en personen aanstellen om onze Diensten (“Dienstverleners”) te vereenvoudigen, om de Diensten te leveren in onze naam, om diensten uit te voeren in het kader van onze Diensten of om ons te helpen bij de analyse van hoe onze Diensten worden gebruikt. Die Dienstverleners omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de hieronder vermelde bedrijven. 

Deze externe partijen hebben enkel toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken uit te voeren in onze naam en zij mogen deze niet openbaar maken aan anderen of ze gebruiken voor andere doeleinden.

Analytics 

Wij kunnen beroep doen op externe Dienstverleners om het gebruik van onze Diensten te volgen en te analyseren.

* Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service van Google die het websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Diensten te volgen en bij te houden. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt aangeven dat u uw activiteit op de Diensten niet beschikbaar wenst te maken voor Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. Deze add-on zorgt ervoor dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) geen informatie kan delen met Google Analytics over uw activiteiten op het internet.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google verwijzen wij u naar de internetpagina van Google Privacy en voorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Gedragsgerichte remarketing 

Sleepability gebruikt remarketing diensten om u reclame aan te bieden op externe websites nadat u onze Diensten bezocht hebt. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te selecteren, te optimaliseren en aan te bieden op basis van uw vorige bezoeken aan onze Diensten.

* Google Ads (AdWords)

De Google Ads (AdWords) remarketing dienst wordt geleverd door Google Inc.

U kunt zich afmelden van Google Analytics for Display Advertising en de Google Display Network advertenties aanpassen door een bezoek te brengen aan de Google Ads Settings pagina http://www.google.com/settings/ads.

Google raadt ook aan de Google Analytics Opt-out Browser Add-on –https://tools.google.com/dlpage/gaoptout– te installeren voor uw internetbrowser. Met de Google Analytics Opt-out Browser Add-on kunnen bezoekers voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google verwijzen wij u naar de Google Privacy en voorwaarden internetpagina: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

* Facebook

De Facebook remarketing dienst wordt geleverd door Facebook Inc.

U kunt meer informatie vinden over de op interesse-gebaseerde advertenties van Facebook op deze pagina: https://www.facebook.com/help/164968693837950.

Als u zich wenst af te melden van de op interesse-gebaseerde advertenties van Facebook kunt u deze instructies volgen van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217.

Facebook leeft de zelfreguleringsbeginselen na voor online gedragsgerichte advertenties van de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden van Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de Verenigde Staten <http://www.aboutads.info/choices/>, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada <http://youradchoices.ca/> of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa <http://www.youronlinechoices.eu/>, of via de instellingen van uw mobiele apparaat.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook verwijzen wij u naar het Facebook Privacybeleid: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Betalingen 

Wij kunnen betaalde producten en/of diensten leveren in het kader van de Diensten. In dat geval gebruiken wij externe diensten voor de verwerking van deze betalingen (bijv. betalingsverwerkers).

Wij zullen de informatie van uw creditkaart niet bewaren of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks aan onze externe betalingsverwerkers verstrekt en hun gebruik van uw Persoonsgegevens wordt beheerd door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gemeenschappelijk initiatief van merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover. De PCI-DSS vereisten helpen om de veilige behandeling van uw betalingsgegevens te verzekeren.

De betalingsverwerkers met wie wij samenwerken zijn:

* Stripe

Hun Privacybeleid is beschikbaar op https://stripe.com/us/privacy.

10. Links naar andere sites

Onze Diensten kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u klikt op een link van een externe partij wordt u naar de site van die externe partij gebracht. Wij raden u sterk aan het Privacybeleid te verifiëren van elke site die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het privacybeleid of de privacypraktijken van de sites of diensten van een externe partij.

11. Privacy van kinderen

Onze diensten richten zich niet op personen die jonger zijn dan 18 (“Kinderen”).

Wij verzamelen nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand die jonger is dan 18 jaar oud. Als u een ouder of voogd bent en u stelt vast dat uw kind ons Persoonsgegevens heeft geleverd, vragen wij u contact op te nemen met ons. Als u vaststelt dat wij Persoonsgegevens hebben verzameld van kinderen zonder de verificatie van ouderlijk toezicht zullen wij de nodige stappen ondernemen om die informatie te verwijderen van onze servers.

12. Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid op gezette tijden bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid te publiceren op deze pagina.

Wij zullen u op de hoogte brengen via een melding op onze website wanneer de wijzigingen van kracht gaan en wij zullen de “aanvangsdatum” bijwerken die vermeld staat bovenaan in dit Privacybeleid.

Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen aan dit Privacybeleid gaan van kracht op het moment dat ze worden gepubliceerd op deze pagina.

13. Contact opnemen

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid kunt u contact opnemen met ons via email: info@sleepability.be